BN5500 – BARELOVÝ NAKLADAČ


zpět

Zákazník Důl Bogatyr, Kazachstán

Termín nabídky 2013

Studie byla realizovaná v rámci výběrového řízení.

Hlavní parametry stroje

Rozchod kolejnic 47000 mm
Rozvor podvozků 12000 / 9400 mm
Průměr pojezdových kol 630 mm
Pojezdová rychlost pracovní 0,02 – 0,3 m/min
Pojezdová rychlost transportní 2 – 20 m/min
Průměr bubnu přes korečky 7230 mm
Otáčky bubnu 3,75 ot/min
Počet korečků 88
Šířka nakládacího pásu 2000 mm
Průměr hnacího anapínacího bubnu 800 mm
Rychlost pásu 3,77 m/s
Délka dopravníku 51840 mm
Průměr válečků 159 mm
Průměr podpěrných válců 240 mm
Šířka hromady skladovaného materiálu 44000 mm
Délka skladu 845 / 725 m

 

Obecný popis

Skládkový prostor

Homogenizační skládka dolu Bogatyr je rozdělena na dvě části o požadované kapacitě 150000 a 130000 tun. Délka prostoru každé části je přibližně 800 m, v příčném řezu je pro daný materiál nasypaná hromada široká 44 m a vysoká 15,4 m. Materiál je ze skládky odebírán bubnovým nakladačem (reclaimer) v objemu materiálu 5500 t/h. V každé části homogenizační skládky je použit jeden bubnový nakladač RC-01, resp. RC-02. Nakladač se pohybuje na kolejovém podvozku po délce skládky a umožňuje odebírání materiálu v obou podélných směrech. Oba nakladače jsou shodné konstrukce. Materiál je od nakladače dopravován pásovým odtahovým dopravníkem (conveyor) šířky 1800 mm, který je řešen v nabídce samostatně. Pás tohoto dopravníku prochází přes dopadový rám přímého nakládání.

 

Popis práce bubnového nakladače

Bubnový nakladač zajišťuje kontinuální homogenizovanou dodávku uhlí, uloženého na homogenizační skládce, k navazujícímu zařízení pro nakládání materiálu na vlak.

Pomocí oboustranných korečků umístěných po celé šířce bubnu je odebírán materiál rovnoměrně po celé šířce skládky v kontinuálním pracovním cyklu, i když je materiál na skládce rozložen nesymetricky. Rovnoměrný tok materiálu do korečků je zajišťován rozhrnovacím zařízením, které upravuje profil nabíraného materiálu. Z korečků sklouzává materiál uvnitř bubnu na nakládací pás, který vynáší materiál z bubnu na odtahový dopravník. Stroj se během otáčení bubnu pohybuje pomalou rychlostí v podélném směru skládky, při současném příčném kmitavém pohybu rozhrnovacího zařízení.

Pracovní výkon stroje je měřen pásovými váhami na odtahových dopravnících a je řízen v závislosti na požadavcích zařízení pro nakládání materiálu na vlak. Odebírání materiálu ze skládky je možno řídit také manuálně.

 

Popis základních uzlů stroje

Bubnový nakladač je tvořen ocelovou konstrukcí, která nese pracovní část – buben s korečky, pomocí kterého je materiál ze skládky odebírán. Uvnitř bubnu je nakládací pás, ze kterého je materiál přesypáván přes dopadové zařízení na odtahový dopravník. Ocelová konstrukce nese dále 2 ks rozhrnovacího zařízení (po jednom na každé straně), 2 ks kabelových bubnů (přívod el. energie a přívod zkrápěcí vody), zařízení pohonu stroje a ostatní hydraulická a elektrická zařízení včetně řídící kabiny.

Ocelová konstrukce

Nosná konstrukce se skládá z mostového nosníku, ke kterému jsou připojeny sloupy se systémem pohonu. Uložení mostového nosníku je tříbodové, na jedné straně dva pevné sloupy a na druhé zakotvení do sloupu pomocí axiálního ložiska. Na nosné konstrukci je připevněn buben a je na něm zavěšen systém nakládacího pásu.

Vnitřní prostory mostového nosníku jsou tepelně izolované a klimatizované a jsou využity pro elektrorozvodnu, hydroagregát a sociální zázemí. Na mostovém nosníku je také umístěna klimatizovaná kabina, vybavená operátorským panelem s dotykovým displejem pro volbu a zobrazování parametrů všech pohonů, včetně poruchových hlášení, ovládacím křeslem a monitorem kamerového systému. Ve střední části nosníku je umístěna věž pro zakotvení kladkostroje zdvihu rozhrnovacích zařízení.

Pracovní buben

Pracovní buben je navržen jako jednoplášťová konstrukce svařená z jednotlivých válcových sekcí, které po svaření vytvoří tzv. pracovní část bubnu, na které budou přišroubovány oboustranné korečky. Jednotlivé sekce bubnu jsou před svařením na obou čelech opracovány, čímž je zaručena paralelnost jednotlivých stykových/svarových ploch a výsledný válcový tvar bubnu po celé délce. Na obou koncích bubnu jsou přišroubovány kuželové díly, na které budou následně připevněny pojezdové dráhy a cévový věnec otoče bubnu. Vnitřní protor bubnu je obložen otěrovými deskami.

Pojezdové dráhy a cévový věnec

Pojezdové dráhy jsou opracovány z jednoho velkorozměrového výkovku. Následným tepelným zpracováním je dosaženo požadovaných vlastností – především tvrdosti.

Základní díl cévového věnce je vyroben taktéž z jednoho kusu. Pro dosažení vysoké přesnosti je tento základ rozdělen na tři navzájem identické díly až po finálním opracování.

Otoč bubnu

Pohon otoče bubnu je řešen dvojicí pohonů, zabírajících do cévového věnce. Záběr lze seřídit ustavením pohonu. Rozběh je řízen softstartem.

Nakládací pás

Nosná konstrukce nakládacího pásu je příhradová s hlavními pasy profilu HEB a HEM a s použitím trubkových diagonál a příčníků. Na nosné konstrukci jsou připevněny obslužné lávky s průchozí šířkou 600 mm. Konstrukce je zavěšena na portálech.

Na nosné konstrukci jsou umístěny dopravní stolice s válečky Precismeca s šípovitostí a samostavnými stanicemi pro středění pásu.

Pohon pásu je zajištěn násuvnou převodovkou, pružnou spojkou Rexnord Omega, bubnovou brzdou SIBRE se signalizací tloušťky obložení a funkce odbrzdění. Variantně je možno použít diskové hydraulické brzdy Svendborg s programovým řízením. Hnací i napínací buben je pogumovaný, pro odstranění materiálu z pásu je použit stěrač bubnu Martin. Rozběh je řízen softstartem.

Dopadové zařízení

Dopadové zařízení zajišťuje přesyp materiálu z nakládacího pásu na odtahový dopravník za účelem snížení namáhání pásu a válečků odtahového dopravníku.

Dopadové zařízení sestává ze samonosného rámu, na kterém jsou zavěšeny dopadové stolice Precismeca a naváděcí válečkové stolice. Přes ně prochází pás odtahového dopravníku, jehož správná poloha je regulována vymezovacími válečky. Přesyp na odtahový dopravník může být v případě požadavku variantně řešen také pojízdnou násypkou.

Rozhrnovací zařízení

Rozhrnovací zařízení provádí příčný kmitavý pohyb, čímž rozhrnuje povrchovou vrstvu materiálu a upravuje tak profil materiálu na skládce pro zajištění rovnoměrného plnění korečků. Úhel sklopení rozhrnovacího zařízení je možno manuálně upravit s ohledem na aktuální stav uložení materiálu na skládce. Na stroji jsou dvě rozhrnovací zařízení, každé na jedné straně směru pojezdu stroje.

Konstrukce rozhrnovacího zařízení je tvořena trubkovým příhradovou samonosnou konstrukcí, na které jsou přišroubovány vyměnitelné rozhrnovací tyče. V příčném směru pojíždí rozhrnovací zařízení čtyřmi pojezdovými kladkami po kruhovém profilu. Kolem tohoto profilu se může rozhrnovací zařízení také kývat. Příčný kmitavý pohyb je zajištěn hydraulickým posuvem, výkyvné nastavení úhlu rozhrnovacího zařízení je umožněno lanovým zdvihem. Rychlost příčného hydraulického posuvu je řídícím systémem vázána na rychlost pojezdu bubnového nakladače.

Mazání

Na stroji jsou instalovány systémy automatického mazání pro ložiskové domky bubnů nakládacího pasu, pojezdová kola otoče bubnu a pojezdu nakladače. Ostatní ložiska budou mazána ručně pomocí maznic.

Systém odprášení

V období kdy nemrzne, je pro potlačení prašnosti použito skrápěcí zařízení v místě přesypu materiálu z nakládacího pásu na odtahový dopravník. Pro správnou funkci skrápěcího zařízení je nutno zajistit v místě středu skládky dostatečné množství vody s potřebným tlakem.

Oblast přesypu materiálu z nakládacího pásu na odtahový dopravník je odsávána přes filtrovací zařízení a odsávaný materiál je vracen zpět na nakládací pás.

Ve válci bubnového nakladače je zavedeno zařízení pro jednorázové odsávání prachu. Zařízení sestává ze systému nasávacích trysek a odtahového potrubí, na které se v případě použití připojí externí odsávací zařízení. Obsluha může v případě potřeby manuálním ovládáním trysek a potrubí ovlivnit způsob odsávání.

Systém lávek

Systém lávek a schodišť zajišťuje, že všechny body, které jsou nezbytné k provozu a údržbě stroje, budou snadno a bezpečně dosažitelné. Konstrukce systému lávek odpovídá požadovaným bezpečnostním předpisům.

Základy

Základové konstrukce funkčně spojené s bubnovým nakladačem zahrnují kolejovou dráhu (rozchod 47 m), přívodní elektrické kabely napájení, přívodní hadice na vodu pro zkrápěcí systém a koncové nárazníky.

Popis práce bubnového nakladače

Bubnový nakladač zajišťuje kontinuální homogenizovanou dodávku uhlí, uloženého na homogenizační skládce, k navazujícímu zařízení pro nakládání materiálu na vlak.

Pomocí oboustranných korečků umístěných po celé šířce bubnu je odebírán materiál rovnoměrně po celé šířce skládky v kontinuálním pracovním cyklu, i když je materiál na skládce rozložen nesymetricky. Rovnoměrný tok materiálu do korečků je zajišťován rozhrnovacím zařízením, které upravuje profil nabíraného materiálu. Z korečků sklouzává materiál uvnitř bubnu na nakládací pás, který vynáší materiál z bubnu na odtahový dopravník. Stroj se během otáčení bubnu pohybuje pomalou rychlostí v podélném směru skládky, při současném příčném kmitavém pohybu rozhrnovacího zařízení.

Pracovní výkon stroje je měřen pásovými váhami na odtahových dopravnících a je řízen v závislosti na požadavcích zařízení pro nakládání materiálu na vlak. Odebírání materiálu ze skládky je možno řídit také manuálně.

 

Popis základních uzlů stroje

Bubnový nakladač je tvořen ocelovou konstrukcí, která nese pracovní část – buben s korečky, pomocí kterého je materiál ze skládky odebírán. Uvnitř bubnu je nakládací pás, ze kterého je materiál přesypáván přes dopadové zařízení na odtahový dopravník. Ocelová konstrukce nese dále 2 ks rozhrnovacího zařízení (po jednom na každé straně), 2 ks kabelových bubnů (přívod el. energie a přívod zkrápěcí vody), zařízení pohonu stroje a ostatní hydraulická a elektrická zařízení včetně řídící kabiny.

Ocelová konstrukce

Nosná konstrukce se skládá z mostového nosníku, ke kterému jsou připojeny sloupy se systémem pohonu. Uložení mostového nosníku je tříbodové, na jedné straně dva pevné sloupy a na druhé zakotvení do sloupu pomocí axiálního ložiska. Na nosné konstrukci je připevněn buben a je na něm zavěšen systém nakládacího pásu.

Vnitřní prostory mostového nosníku jsou tepelně izolované a klimatizované a jsou využity pro elektrorozvodnu, hydroagregát a sociální zázemí. Na mostovém nosníku je také umístěna klimatizovaná kabina, vybavená operátorským panelem s dotykovým displejem pro volbu a zobrazování parametrů všech pohonů, včetně poruchových hlášení, ovládacím křeslem a monitorem kamerového systému. Ve střední části nosníku je umístěna věž pro zakotvení kladkostroje zdvihu rozhrnovacích zařízení.© 2022 Hutní montáže, a.s. | firla.eu