Hutní montáže rozšířily v roce 2009 Integrovaný systém řízení společnosti o systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle BS OHSAS 18001. V současnosti se společnost připravuje na přechod k systému ISO 4500:12018.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci patří k základním prioritám společnosti.

  • pilířem strategie společnosti Hutní montáže a.s. je : 1. BEZPEČNOST PRÁCE, 2. KVALITA, 3. PROGRES,
  • pro montážní práce jsou vždy zpracovány montážní postupy a k nim příslušné analýzy rizik se zajištěním bezpečnosti práce. Cílem je 0 úrazů a  žádné poškození majetku, životního prostředí a zařízení.
  • společnost má zpracovány vlastní směrnice v oblasti bezpečnosti práce. Tyto jsou neustále aktualizovány v souladu s platnou legislativou.
  • za bezpečnost práce na pracovištích jsou odpovědní vedoucí pracovníci.  Dodržování bezpečnostních předpisů je kontrolováno týmem vlastních bezpečnostních techniků – tito jsou odborně způsobilé osoby v prevenci rizik dle Zákona. č. 309/ 2006 Sb. 
  • zaměstnanci jsou osobně zodpovědní za dodržování BOZP na svém pracovišti.

Montážní práce jsou prováděny dle ustanovení Nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění, Nařízení vlády ČR  č. 362/2005 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb.  

  • práce ve výškách je zajištěna osobním jištěním zaměstnanců ochrannými bezpečnostními postroji PROTECTA a SALA DELTA s příslušenstvím: postroje, tlumiče a zachycovače pádu, pracovní polohovací a kotvící prvky.  Pracovníci jsou opakovaně školeni pro použití těchto zajišťovacích prostředků certifikovaných technikem. 
  • OOPP pro práci ve výškách jsou v souladu s platnými soubory norem ČSN EN a mají Atesty notifikované osoby SZ. Ostrava Radvanice 214.

Revize jsou zajišťovány: 

  • pro OOPP pro práci ve výškách s oprávněním fy  HAK CS, s.r.o.,
  • revize a pravidelné kontroly elektro, nářadí a jiných jsou prováděny vlastními pověřenými zaměstnanci,
  • revize vyhrazených zdvihacích  (ZZ) a elektrických zařízení (EZ) jsou prováděny revizními techniky dceřiné společnosti. 

Požární ochrana má zavedený systém. Je zajištěna vlastními odbornými zaměstnanci s oprávněním odborně způsobilé osoby dle Zákona. č. 133/1985 Sb.v aktuálním znění.